Пројектовање софтвера

Назив предмета: ПРОЈЕКТОВАЊЕ СОФТВЕРА

Година на којој се изводи настава: IV година (VIII семестар)
Број ЕСПБ бодова: 6 бодова
Услови:
Циљ: Стицање знања о основним концептима, стратегијама и методама пројектовања софтвера. Упознавање са постојећим архитектурним стиловима и оквирима. Разматрање принципа и техника пројектовања корисничког интерфејса.  Усвајање једне од метода пројектовања софтвера у којој ће бити коришћени узори пројектовања и софтверске компоненте. Преглед алата и техника које се користе у анализи и оцењивању квалитета софтвера. Разматрање нотација и алата код пројектовања софтвера. Упознавање са постојећим имплементационим технологијама. Савладавање једног од објектних програмских језика (Јava или C#).
Начин полагања: Испит се састоји из три дела: а) писмени испит (израда задатака на рачунару) б) одбрана семинарског рада ц) усмени део испита

Начин оцењивања:
Испит се састоји из три дела:
1. Писмени испит (Израда задатака на рачунару):
Студент који је положио писмени део испита добија од 50 до 100 поена (БројПоенаПисмени).
Напомена: Студенти могу у текућој школској години да буду оцењивани за њихове активности у току извођења лабораторијских вежби. Број поена се добија по следећој формули:
БројПоенаПисмени  = Број урађених задатака * 10 поена
Положен писмени део испита важи два испитна рока.

2. Одбрана семинарског рада
Студент који је одбранио семинарски рад добија од 50 до 100 поена (БројПоенаСеминар).
Напомена:  Семинарски рад може да се брани након положеног писменог дела испита

3. Усмени део испита
Студент који је положио усмени део испита добија од 50 до 100 поена (БројПоенаУсмени).
Напомена: Усмени део испита се може полагати тек након одбрањеног семинарског рада.

Оцена се добија на основу следеће формуле:
Оцена = (БројПоенаПисмени * 0.4) + (БројПоенаСеминар * 0.3) + (БројеПоенаУсмени*0.3)

Подаци о наставницима:
Др Синиша Влајић, редовни професор
Кабинет:  403
Е-пошта: vlajic@fon.bg.ac.rs

Др Саша Лазаревић, ванредни професор
Кабинет: 403
Е-пошта: sasa.lazarevic@fon.bg.ac.rs

др Илија Антовић, доцент
Кабинет: 403
Е-пошта: ilijaa@fon.bg.ac.rs

др Душан Савић, доцент
Кабинет: 403
Е-пошта: dules@fon.bg.ac.rs

мр Војислав Станојевић, асистент
Кабинет: 403
Е-пошта: vojkans@fon.bg.ac.rs

др Милош Милић, доцент
Кабинет: 403
Е-пошта: mmilic@fon.bg.ac.rs