Projektovanje softvera

Naziv predmeta: PROJEKTOVANJE SOFTVERA

Godina na kojoj se izvodi nastava: IV godina (VIII semestar)
Broj ESPB bodova: 6 bodova
Uslovi:
Cilj: Sticanje znanja o osnovnim konceptima, strategijama i metodama projektovanja softvera. Upoznavanje sa postojećim arhitekturnim stilovima i okvirima. Razmatranje principa i tehnika projektovanja korisničkog interfejsa.  Usvajanje jedne od metoda projektovanja softvera u kojoj će biti korišćeni uzori projektovanja i softverske komponente. Pregled alata i tehnika koje se koriste u analizi i ocenjivanju kvaliteta softvera. Razmatranje notacija i alata kod projektovanja softvera. Upoznavanje sa postojećim implementacionim tehnologijama. Savladavanje jednog od objektnih programskih jezika (Java ili C#).
Način polaganja: Ispit se sastoji iz tri dela: a) pismeni ispit (izrada zadataka na računaru) b) odbrana seminarskog rada c) usmeni deo ispita

Način ocenjivanja:
Ispit se sastoji iz tri dela:
1. Pismeni ispit (Izrada zadataka na računaru):
Student koji je položio pismeni deo ispita dobija od 50 do 100 poena (BrojPoenaPismeni).
Napomena: Studenti mogu u tekućoj školskoj godini da budu ocenjivani za njihove aktivnosti u toku izvođenja laboratorijskih vežbi. Broj poena se dobija po sledećoj formuli:
BrojPoenaPismeni  = Broj urađenih zadataka * 10 poena
Položen pismeni deo ispita važi dva ispitna roka.

2. Odbrana seminarskog rada
Student koji je odbranio seminarski rad dobija od 50 do 100 poena (BrojPoenaSeminar).
Napomena:  Seminarski rad može da se brani nakon položenog pismenog dela ispita

3. Usmeni deo ispita
Student koji je položio usmeni deo ispita dobija od 50 do 100 poena (BrojPoenaUsmeni).
Napomena: Usmeni deo ispita se može polagati tek nakon odbranjenog seminarskog rada.

Ocena se dobija na osnovu sledeće formule:
Ocena = (BrojPoenaPismeni * 0.4) + (BrojPoenaSeminar * 0.3) + (BrojePoenaUsmeni*0.3)

Podaci o nastavnicima:
Dr Siniša Vlajić, redovni profesor
Kabinet:  403
E-pošta: vlajic@fon.bg.ac.rs

Dr Saša Lazarević, vanredni profesor
Kabinet: 403
E-pošta: sasa.lazarevic@fon.bg.ac.rs

dr Ilija Antović, docent
Kabinet: 403
E-pošta: ilijaa@fon.bg.ac.rs

dr Dušan Savić, docent
Kabinet: 403
E-pošta: dules@fon.bg.ac.rs

mr Vojislav Stanojević, asistent
Kabinet: 403
E-pošta: vojkans@fon.bg.ac.rs

dr Miloš Milić, docent
Kabinet: 403
E-pošta: mmilic@fon.bg.ac.rs