Основе програмирања

Назив предмета: ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА

Година на којој се изводи настава: III година (V семестар)

Садржај предмета:

УВ – Увод
КОПР: Koнтекст програмирања
ПРОГ – Програмирање
  ТИПП – Типови података и променљиве
  АЛСТ – Алгоритамске структуре
    ЛАС – Линијска алгоритамска структура
    РАС – Разграната алгоритамска структура
    ЦАС – Циклична алгоритамска структура
  ИЗР – Изрази
  ПРОЦ – Процедуре
  ФУНК – Функције
  НИЗО – Низови
    НИЗО1 – Најмањи елемент низа
    НИЗО2 – Претрага низа по задатом елементу
    НИЗО3 – Приказ  елемената који се јављају н пута у низу
    НИЗО4 – Приказ сума свих елемената низа
    НИЗО5 – Приказ елемената низа који имају позитивну вредност
    НИЗО6 – Сортирање низа методом мехурова
  МАТР – Матрице
    МАТР1 – Сабирање две матрице
    МАТР2 – Сортирање главне и споредне дијагонале матрице
    МАТР3 – Поређење две матрице
    МАТР4 – Множење вектора и матрице
    МАТР5 – Множење матрице и вектора
    МАТР6 – Приказивање елемената матрице
  СЛО – Слогови
    СЛО1 – Дефинисање слоговног типа и приступ атрибутима слога
    СЛО2 – Памћење и приказ слогова у низу
    СЛО3 – Сортирање слогова у низу
  ДАТ – Датотеке
    ДАТ1 – Отварање и памћење података у датотеци
    ДАТ2 – Читање података из датотеке
SQL– SQL упити
  SQL1– Дефиниција података
  SQL2– Манипулација подацима
ОСАC – Основе MS Access SUBP
  ОБАC: Објекти MS Access-a
  ФОРМ – Форме
  ОБФО – Објекти форме
  ИЗВЕ – Извештаји
  МОДУ – Модули
  ШТИЗ: Штампање извештаја
  REST – Recordset базе података
СЕМР – Семинарски рад
  СЕМР1 – Упутство за писање семинарског рада
  СЕМР2 – Пример семинарског рада

План наставе:

КОПР & ПРОГ
&
ТИПП
&
АЛСТ
ИЗР
&
ПРОЦ
&
ФУНК
НИЗО МАТР СЛО ДАТ SQL ОБАС
&
ФОРМ
&
ОБФО
ИЗВЕ
&
МОДУ
&
ШТИЗ
REST СЕМР
2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4+4 2+2 4+4 2+2 4+4
I недеља II недеља III недеља IV недеља V недеља VI недеља VII, VIII недеља IX недеља X, XI недеља XII недеља XIII, XIV недеља

Писмени испит: 40 поена
Семинарски рад (није обавезно): 20 поена
Усмени испит : 40 поена

Не постоји условљеност између писменог, семинарског и усменог испита.

Подаци о наставницима:
Др Синиша Влајић, ванредни професор
Кабинет: Б005
Е-пошта: vlajic@fon.bg.ac.rs

др Илија Антовић, доцент
Кабинет: Б006
Е-пошта: ilijaa@fon.bg.ac.rs

мр Душан Савић, асистент
Кабинет: Б006
Е-пошта: dules@fon.bg.ac.rs

мр Војислав Станојевић, асистент
Кабинет: Б006
Е-пошта: vojkans@fon.bg.ac.rs

мастер инжењер Милош Милић, асистент
Кабинет: Б006
Е-пошта: mmilic@fon.bg.ac.rs